Recent Publications

Recent PublicationsPage : 1   2   3   


Monitor WsnpMonitor Wsnp
S.L. Peters & L. Combrink-Kuiters

De Raad voor Rechtsbijstand heeft een aantal wettelijke taken in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Bureau Wsnp in ’s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken. In augustus 2005 verscheen de eerste Wsnp-monitor. Dit jaarlijks uit te brengen instrument heeft als doel de effectiviteit van de Wsnp te monitoren. Deze dertiende meting van de Wsnp-monitor vormt een actualisering van de in 2016 verschenen twaalfde meting. 

Niet storen?Niet storen?
Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries en Niels den Toom (eds.)

De meeste bijdragen van deze bundel cirkelen rond de thema’s ‘boosheid’ (in de samenleving, bij gedetineerden, bij onszelf) en ‘stoornis’ als een fenomeen dat geestelijke verzorgers ook in hun werk met ingeslotenen vandaag regelmatig tegengekomen. Als uitgangspunt daarbij is het boek Borderline Times. Het einde van de normaliteit (2012) van de Belgische psychiater Dirk De Wachter genomen. Daarbij werd het vermoeden uitgesproken dat geestelijk verzorgers bij justitie in hun dagelijks werk veel zullen herkennen van de in dat boek geboden diagnosen, zoals verlies van vertrouwen en van identiteit. Hoe kunnen we gedetineerden beter verstaan in het licht van De Wachters analyse?   Tegelijkertijd wilden de protestantse geestelijk verzorgers niet voorbij gaan aan de viering van 500 jaar Reformatie: kan die erfenis onze eigen identiteit vandaag versterken? Zij zochten dus ook naar empowerment, om hun werk zowel geloofwaardig als met realiteitszin te kunnen blijven uitoefenen.   Binnen dit kader stellen de auteurs vragen als de volgende: welke invloed heeft de marginalisering van religie op het gezag van de professionele geestelijk verzorger? Hoe veranderen religie en de omgang met de Bijbel mee met seculiere waarden als zelfexpressie en subjectieve beleving? Is er nog ruimte voor ‘zending’, de uitnodiging aan mensen, een respons te geven op het evangelie in Jezus Christus? Of dient men vanuit pastorale overwegingen juist erg voorzichtig te zijn met missionaire activiteiten, in het bijzonder bij gedetineerden? Hoe verandert de taak van een geestelijk verzorger wanneer hij in penitentiaire inrichtingen te maken heeft met mensen met een stoornis? En kan een herwaardering van het begrip ‘ziel’ ons helpen bij herstelgerichte geestelijke verzorging?   De bundel bevat verder bijdragen over religieus geïnspireerde nazorg aan exgedetineerden (hoe kunnen geloofsgemeenschappen op dit vlak meer inclusieve, spirituele en lerende kerken worden?), over ‘onze manier van straffen’ en de reflecties van geestelijk verzorgers daarover, en over het verschil tussen ‘hoop’ en ‘optimisme’.   Deze bundel is een uitgave van het Centrum voor Justitiepastoraat (CJP). Het CJP is een samenwerking tussen de Protestantse Theologische Universiteit en de Universiteit van Tilburg. Het Centrum verricht wetenschappelijk onderzoek en biedt onderwijs en dienstverlening op het gebied van de geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen.

Uitbesteding van wetgevingUitbesteding van wetgeving
S.S. Zoeteman (red.)

De Nederlandse Vereniging voor Wetgeving (www.nvvw.eu) is er voor iedereen die geïnteresseerd is in of op de een of andere manier te maken heeft met wetgevingsvraagstukken. Via jaarvergaderingen en studiemiddagen biedt de vereniging vanuit verschillende perspectieven een forum voor een kritisch debat over wetgeving en wetgevingsbeleid. Tijdens de jaarvergaderingen wordt een wetgevingsonderwerp uitgediept aan de hand van aan de vereniging uitgebrachte preadviezen van deskundigen. Ook wordt jaarlijks een studiemiddag georganiseerd over een actueel wetgevingsonderwerp, zoals constitutionele toetsing en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   Het onderwerp van de Jaarvergadering 2017 was ‘Uitbesteding van wetgeving’. Het opstellen van wetgeving gebeurt traditioneel binnen de wetgevende macht. Niettemin is het altijd zo geweest dat ook personen of instanties buiten de wetgevende organisaties wetteksten concipiëren. Er is een aantal redenen om niet lichtzinnig over te gaan tot het laten opstellen van ontwerpen door externen, of om deze ontwerpen extra kritisch te bezien. In dit licht hebben drie auteurs een bijdrage geschreven over uitbesteding van wetgeving. Mr. Olaf Kwast geeft in zijn preadvies een algemene beschouwing van het onderwerp. Prof. dr. Renée van Schoonhoven (VU) focust in haar preadvies op de wetgeving inzake het lerarenregister, die zij in opdracht van het ministerie van OCW heeft ontworpen. Prof. mr. Willem Konijnenbelt bekijkt het onderwerp vanuit een normatief kader. De preadviseurs presenteerden hun bijdragen tijdens de jaarvergadering. Tezamen met de jaarrede van de voorzitter, het referaat van prof. mr. Frank van Ommeren (VU) en het verslag van de jaarvergadering zijn de preadviezen uitgegeven bij Wolf Publishers.  

Aperçu de la Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme 2016Aperçu de la Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme 2016
Greffe de la Cour Européenne des droits de l’homme

Chaque année, la Cour européenne des droits de l’homme rend de multiples arrêts et un nombre plus élevé encore de décisions, alimentant ainsi sa jurisprudence déjà fort impressionnante. Une personne extérieure à la Cour peut dès lors avoir du mal à déterminer quelles sont les affaires qui marquent un tournant ou qui traitent de nouvelles questions. Un aspect du travail de la Cour auquel une attention croissante est accordée consiste donc à repérer ces affaires et à les diffuser dans un format pratique et accessible.   L’objet de cette série, Aperçu de la jurisprudence, disponible en français et en anglais, est de répondre à ce besoin en se concentrant sur les affaires les plus importantes qui sont traitées chaque année par la Cour. Celles-ci sont sélectionnées par la Direction du jurisconsulte de la Cour en fonction de leur intérêt jurisprudentiel. Outre les affaires choisies pour publication dans le Recueil des arrêts et décisions de la Cour, ce corpus contient des affaires qui soulèvent des questions d’intérêt général, qui posent de nouveaux principes ou qui développent ou précisent la jurisprudence. Il s’agit de faire ressortir les aspects saillants de telle ou telle affaire, pour permettre au lecteur d’en saisir la portée jurisprudentielle.€ 34.95 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandel


TerrorismeTerrorisme
A. Fransen, J. Kerkhofs en P.A.M. Verrest

België en Nederland zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met een ernstige dreiging van terrorisme. De aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 hebben op een gruwelijke wijze laten zien wat gebeurt als die dreiging uitmondt in niets ontziende aanslagen op onze samenleving. Het materieel strafrecht is sinds 2001 aangepast om terrorisme beter te kunnen bestrijden. Die aanpassing heeft in Nederland en België plaatsgevonden grotendeels aan de hand van dezelfde EU- en andere internationale instrumenten. In de NVVS-preadviezen wordt die ontwikkeling beschreven en vervolgens uitvoerig ingegaan op de werking van het materiële strafrecht ter bestrijding van terrorisme in België en Nederland. Het uitgebreide overzicht van wetgeving en haar toepassing in concrete strafzaken is voor de rechtspraktijk in beide landen instructief. Het specifieke belang van de preadviezen is voorts dat zij een vergelijking mogelijk maken van het Belgische en Nederlandse recht. Want hoewel er sprake is van veel overeenkomsten, bestaan er ook verschillen in de werking van het materieel strafrecht gericht op de bestrijding van terrorisme. De preadviezen monden uit in een op België en Nederland gezamenlijk en op de landen individueel betrekking hebbende conclusie, alsmede enkele stellingen voor discussie.  

Volume I - Cultural Diplomacy: Waging War by other MeansVolume I - Cultural Diplomacy: Waging War by other Means
F.A.M. Alting von Geusau

The peaceful collapse of the Soviet totalitarian, communist system has been a watershed of historic proportions in Europe and the world. In 1989, unexpectedly, Communism and the Cold War were behind us, they were bad and should be forgotten. The immediate post-1989 world presented itself as a new era of organised forgetting, as neither East nor West were interested in examining the prolonged period of acquiescence in absurdities. The Berlin Wall, paramount symbol of absurdity, had to be erased from the face of the earth and the memory of the people. Only much later have we become aware how much the heritage of repression and division still dominates our thinking. The principal organisations of Western and European cooperation have been enlarged Eastward, but the fruits of peaceful, spiritual revolution have turned sour. Far too little has changed for the better and far too many old habits have survived. For the question asked in this volume: Is bilateral cultural diplomacy waging war with other means? There still is no good answer. The surprise of 1989 has apparently paralyzed policies thereafter. Despite resounding declarations and non-binding resolutions on a new order, there was no vision, no strategy and no clear purpose. The basic approach was “more of the same”. Cultural diplomacy had no priority and budgets were cut in Germany, the United Kingdom and the United States. Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century. Prof. Jhr.Dr. Frans A.M.Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.

Footprints of the 20th Century - Third Edition Footprints of the 20th Century - Third Edition
F.A.M. Alting von Geusau

Since 1989, we refer to the whole post-war period as the “Cold War Era”. Such was not the case in 1968. At the time, the Cold War – in our perception – was behind us. We no longer felt to be in the midst of it. Europeans on the Western side of the Iron Curtain0 felt relatively at ease with Europe’s division. The era of Détente as we called it, was0 considered to be a fairly stable and long-lasting political condition, even after Soviet tanks crushed Dubcek’s socialism with a human face in Prague.
A strange year it was… 1968. Academic interest was focused on the war in Vietnam, non-proliferation of nuclear weapons, the French Gaullist challenge to the European Communities and the student revolt in Paris. The Western democracies promoted the process of détente on the basis of three political illusions. They assumed that common institutions between East and West would generate a sense of common interest in European security, facilitating negotiated solutions of outstanding problems. They expected East-West economic cooperation to promote reform from above in the East, towards more open societies. They hoped to foster democracy and respect for human
rights through cooperation in the cultural and human dimension. By 1989 all three of them had proven to be illusions. The end of the Soviet system came as a complete surprise to most politicians and to all Western advocates of détente in the Nineteen Eighties. The so-called dissidents won a peaceful victory over the one-party, repressive regimes in the East and helped to end the post-war division of Europe. Obviously, neither the (now former) communists nor the advocates of détente ever admitted their wrong. So they went all into the business of proclaiming a new era as a continuation of the old one. The greatest catastrophe of the Twentieth Century was Lenin`s creation of totalitarian Soviet Russia at the end of the Great War and not its collapse at the end0 of the Cold War, as president Putin said in 2005. This volume particularly challenges the past illusions of détente and the present approach of organized forgetting the past.
Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This0 series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are0 said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century.
Prof. Jhr.Dr. Frans A.M.Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.  

Footprints of the 20th Century - Third EditionFootprints of the 20th Century - Third Edition
F.A.M. Alting von Geusau

The story of European Unification is fascinating. In 1950, two sworn enemies – France and Germany – decide to seek reconciliation and European federal unity. As a first step, they created the European Coal and Steel Community together with Italy and the Benelux countries. The fathers of this new Europe were visionary persons. Does today`s student or scholar still know who Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi or Willem Beyen were and what they stood for? At the time, the United Kingdom refused the invitation to join such a federal project. Under American pressure they asked for admission in 1961, entered in 1973 without ever accepting the federal project and decided to leave in March 2017 after a small majority voted for Brexit in June 2016. What began as a process of reconciliation between two enemies – France and Germany – became a peaceful enlargement of the European Union to twenty-eight Member States. The division of Europe between a Soviet dominated East and a Euro-Atlantic West is no more. This volume not only tells a success story. It also makes us understand why after more than sixty years the Germans lack the solidarity and the French the political vision to turn the Euro-crisis into true progress towards unity. Against the background of Europe`s long and turbulent history, this book may also help to understand why it is so difficult to overcome nationalism and to practice the virtue of solidarity so central to the Christian source of Europe as a civilization. Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century. Prof. Jhr.Dr. Frans A.M.Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.

Footprints of the 20th Century - Third EditionFootprints of the 20th Century - Third Edition
F.A.M. Alting von Geusau

For the study of international relations, knowledge of the history of Western Cooperation in the Twentieth Century is essential. The third volume reviews the broader history from America’s entry in the First World War in 1917 and the start of the American Era in international relations one hundred years ago, to the inauguration of President Trump in 2017.
The American Era in world politics may well have come to its final end, when US President Donald Trump and British Prime Minister Theresa May agreed to build a new special, bilateral relationship on “America First” and “Global Britain”. The Atlantic Charter (1941) founded the special relationship between the United States and Great Britain, for that purpose. In reality, the special relationship was instrumental in creating the system of successful Western cooperation, characterized by new multilateral institutions – exactly the opposite of what President Trump and Prime Minister May had in mind for their special bilateral relationship, when they met in January 2017.
This volume on “Western Cooperation” deals with the American era in world politics, characterised by the creation of such international institutions as the League of Nations, the United Nations, ILO, IBRD, IMF and UNESCO. NATO, the principal subject of Part II in this volume, was considered to be the cornerstone of the Alliance of democracies since the onset of the Cold War.
In Part II, developments are examined in a circumscribed period – from the outbreak of the First World War in July 1914 to the celebration of NATO’s Sixtieth Anniversary on 4 April 2009, and the New Epilogue covers until the inauguration of Donald Trump as President of the United States in January 2017.
Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century.
Prof. Jhr.Dr. Frans A.M. Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.

Footprints of the 20th Century - Third Edition Footprints of the 20th Century - Third Edition
F.A.M. Alting von Geusau

This fifth and final volume offers a critical assessment of the state of the law of nations. In the twenty first century the world needs true global law anchored in the dignity of the human person rather than weak international law built on the interests of major sovereign states. One hundred years after the outbreak of the Great or First World War in 1914 and twenty-five years after the peaceful end of the Cold War in 1989, little appears to have been learnt from the scale of disasters that befell the world between the assassination in Sarajevo in 1914 and the annexation of Sebastopol in 2014. The failure to learn from history largely comes from unconverted political leaders and ideologies of progress. The birth of modern international law, assumed to have taken place in 1648, was no moment of progress, nor was the Congress of Vienna in 1815. The peace of Westphalia reduced the law of nations to interstate law. Moreover, today’s dismal record of major sovereign powers, nicknamed the ‘international community’, with such issues as human rights, the use of force, the abolition of nuclear weapons and peace in the Middle-East proofs that for justice and order a transition from international law to global law needs to be realized. Throughout the book one finds lightening examples of persons who, by their courage and dedication, could make the difference. Among them are Henri Dunant, Ruth Klüger, Andrei Sacharov, Nelson Mandela and Pope John-Paul II. Since the successful and peaceful revolution in 1989 ended the division of Europe and the bipolar nuclear stalemate, we collectively entered the brave new world of organised forgetting. Nevertheless, the footprints of that past century are still all around. This series is intended to identify, to explain and to remember, because the more things are said to change, the more things appear to remain the same. We must therefore learn from history if only to avoid repeating a few of the blunders of the past century. Prof. Jhr.Dr. Frans A.M.Alting von Geusau (1933) is professor (em.) of International Law and Western Cooperation at Tilburg University and Leiden University.PAge : 1   2   3