Private Law

Private LawPage : 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   


International Trade and the Environment: The impact of WTO on Developing Countries and Environmenal protectionInternational Trade and the Environment: The impact of WTO on Developing Countries and Environmenal protection
Emmanuel Opoku Awuku

This book examines the relationship between trade and environment, particularly the apparent conflict between trade liberalization and environmental protection. Special attention is given to the situation of developing countries, which depend heavily on the exploitation of their natural resources for economic growth resulting in many cases in serious environmental degradation. On the other hand, environment-related trade measures imposed by developed countries restrict market access for exports by developing countries. 

This book looks at the following questions in details:
1. What interaction exists between trade policies and environmental measures?
2. To what extend does the WTO environmental regime address trade-related environmental issues?
3. What problems do developing countries face in view of new environmental related trade measures? 4. What solutions does the partnership Agreement between the EU and the ACP states – a new model for trans-regional trade agreements – offer with regard to environment-related trade problems?

In order to examine the kind of problems that developing countries face in greater detail, the case study focuses on the forest sector and timber industry in Ghana. The following issues are giving special attention:
1. What are the causes of environmental degradation, in particular deforestation in Ghana?
2. How does Ghana respond to the need of protecting the environment while promoting exports for economic growth?
3. In what ways does Ghana respond to environment-related trade measures arising from higher environmental standards in developed countries?
4. To what extend does the new forest legislation in Ghana correspond to the principles of sustainable forest management?
5. What role do forest institutions, traditional local communities and other stakeholders play in terms of implementing sustainable forest management practices?

The book is recommended to international lawyers working on law and development issues; NGOs; those working for international institutions such as the World Bank Group; international economic law students; an those pursing trade law and development studies.

De faillissementspaulianaDe faillissementspauliana
G. van Dijck

De actio Pauliana is een bijzonder leerstuk. Voor een lange periode is zij vrijwel het enige instrument in het Nederlandse privaatrecht geweest dat aan een derde de bevoegdheid geeft om rechtshandelingen van een schuldenaar met anderen aan te tasten, dat wil zeggen om handelingen aan te tasten waar hij (de derde) geen partij bij is geweest. Ook het rechtsgevolg is bijzonder: voor zover rechten van rechtsopvolgers te goeder trouw daarbij niet in het geding komen, worden vermogensverschuivingen als gevolg van ongeoorloofde (paulianeuze) handelingen teruggedraaid. Daarmee heeft de actio Pauliana tot doel de belangen van schuldeisers te beschermen.

De meer fundamentele aanpak die in deze studie wordt gevolgd, houdt in dat de faillissementspauliana in verband wordt gebracht met ontwikkelingen die sinds grofweg 1896, het jaar waarin de Faillissementswet in werking trad, in het Nederlandse vermogensrecht hebben plaatsgevonden. De reden dat voor deze intern-systematische toetsingsmaatstaf is gekozen, is het vermoeden dat de faillissementspauliana en het (vermogens)recht zich in ruim 100 jaar van elkaar hebben vervreemd. Aan deze reden ligt de aanname ten grondslag dat het (vermogens)recht coherent, en daarmee voorspelbaar, dient te zijn, en dat het in zekere zin een weerslag vormt van maatschappelijke opvattingen.

Beknopte Inhoudsopgave

Deel I Bezwaren
Inleiding
Onderscheid verplicht-onverplicht
Benadeling van schuldeisers
Overlegcriterium
Wetenschapscriteria
Rechtsgevolgen van een succesvolle toepassing van de criteria

Deel II Revisie
De wenselijkheid van het alternatief instrument en de invulling daarvan op hoofdlijnen
Inventariseren van gezichtspunten
Constructie van het alternatieve instrument
Rechtsgevolgen van succesvolle toepassing van de criteria

Deel III Verkenning en discussie
Bestaande bezwaren/problemen weg?
Hoe werkt het alternatieve instrument?

Bijlage 1: Kwantitatief empirisch onderzoek
Onduidelijkheden
Bewijsmoeilijkheden
Geschillen
Rechtsgevolg
Stijging uitkeringspercentages door opbrengst

Verwijzingsregels in het arbeidsrecht en de balans tussen werknemersbescherming en economische belangenVerwijzingsregels in het arbeidsrecht en de balans tussen werknemersbescherming en economische belangen
Tineke Dijkhoff

Verwijzingsregels in het arbeidsrecht en de balans tussen werknemersbescherming en economische belangen Het oorsprongslandbeginsel in het voorstel voor een Europese richtlijn betreffende diensten op de interne markt vergeleken met de arbeidsrechtelijke verwijzingsregels in het huidige IPR.

Dit boek handelt over het beginsel van het land van oorsprong in het arbeidsrecht en de balans tussen werknemersbescherming en economische belangen. Centraal hierin staat de discussie omtrent het ontwerp van dienstenrichtlijn, de zogenaamde Bolkesteinrichtlijn. De auteur brengt een zeer genuanceerd verhaal over dit voor de publieke opinie gevoelige onderwerp. Zo stelt zij terecht dat devrijmaking van de dienstenmarkt op zich een goede zaak is in de mate dat mag verwacht worden dat de economie er beter door zal presteren. Dat levert uiteindelijk ook meer welvaart op. Maar juist is ook de analyse die aangeeft dat het land van oorsprongbeginsel afwijkt van het traditionele werklandbeginsel in het arbeidsrecht.In een Europa waarin verscheidenheid nog steeds troef is, houdt dit een gevaar in voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.

Deze afstudeerscriptie verdiende niet alleen een prijs omwille van het heldere betoog, de sterke analyse en de kritische reflectie die erin vervat ligt. Ook de moed om een maatschappelijk relevant maar juridisch redelijk complex onderwerp aan te snijden, heeft hiertoebijgedragen.

De auteur toont in dit boek aan hoe sterk het Europese arbeidsrecht verweven is met de economische doelstellingen van de EuropeseGemeenschap. Ze betoont eer aan de opvatting dat het Europese arbeidsrecht niet kan losgezien worden van zijn sociaal-politieke inslag.

Bekroond met de scriptieprijs 2005 van deJuridische Faculteit Tilburg!

Samenhang in rechtsverhoudingenSamenhang in rechtsverhoudingen
M.J. van Laarhoven

Deze studie is gewijd aan samenhangende rechtsverhoudingen in het verbintenissenrecht. Met het begrip samenhangende rechtsverhoudingen wordt in dit boek gedoeld op meerpartijenverhoudingen waarbij de feitelijke samenhang tussen de rechtsposities van de betrokkenen problemen oplevert en de beantwoording van rechtsvragen beïnvloedt, terwijl geen sprake is van een (meerpartijen)contract tussen hen en ook anderszins niet in een regeling is voorzien.

Deze studie tracht een bijdrage te leveren aan de positionering van samenhangende rechtsverhoudingen in het verbintenissenrecht. Met dit doel voor ogen wordt achtereenvolgens ingegaan op 1) het hedendaagse verbintenissenrecht 2) de diverse manieren waarop samenhangende rechstverhoudingen in dit verbintenissenrecht verankerd kunnen worden, waarbij ook rechtsvergelijkend te werk wordt gegaan. De auteur stelt een methode voor om samenhangende rechtsverhoudingen hun plaats te geven in het verbintenissenrecht. Aan de hand van deze methode worden een aantal gevallen geanalyseerd en worden tot slot, mede in rechtsvergelijkend perspectief criteria geformuleerd voor het toekennen van rechtsgevolgen aan samenhangende rechtsverhoudingen.

The Barrier in the Occupied Palestinian TerritoryThe Barrier in the Occupied Palestinian Territory
E.B. Hilwig

The construction of the Barrier in the Occupied Palestinian Territory and accompanying regime raises various issues of interest within the field of international law.

This research is focussed on the protection of Palestinian private real property. The main question is what legal protection is offered by the regimes of humanitarian and human rights law regarding private real property in the Occupied Palestinian Territory in the content of the seizure and destruction of property for the construction of the Barrier by Israel. Moreover, what legal action can be undertaken by both the individual Palestinians and the international community to enforce the relevant provisions?

Issues of online personalisation in commercial and public service deliveryIssues of online personalisation in commercial and public service delivery
M. Lips, S. van der Hof, C. Prins & T. Schudelaro

Online personalisation is a concept that is considered by many to become a killer-application in e-commerce and perhaps even e-government. Emerging personalisation applications may have profound effects on information and transaction relationships between individuals and organisations in our society. They not only stimulate further attention for personalisation opportunities in our online service environments, therefore, but also point at the necessity to explore this new phenomenon more extensively in this early stage of development – now that organisations still seem to have choices regarding the design and regulation of these newly developing online informational relationships. So far however, it turns out to be the case that online personalisation and especially its implications have been hardly researched upon and, consequently, are not well known at present.

This research report aims to fill this knowledge gap as it broadly explores from a multidisciplinary perspective various meanings, ways and developments of online personalisation in commercial and public service provision.

La résolution du conflit de conditions généralesLa résolution du conflit de conditions générales
Chantal B.P. Mahé

Un conflit de conditions générales ou battle of forms survient en cas de désaccord des parties quant aux conditions générales applicables au contrat projeté ou conclu par elles. Ce conflit peut metre en danger l’existence meme du contrat. Si la conclusion du contra test établie, la resolution du conflit consiste alors à designer celles des conditions générales concurrentes amenées à régir le contrat.Lánalyse comparative des droits néerlandais et français, de l’Article 2 Uniform Commercial Code et des Principes du Droit Européen des Contrats montre qu’il n’y a pas de consensus quant au mode approprié de resolution de ce type de conflit. La présente recherché degage les caractéristiques premières d’un mode de resolution du conflit de conditions générales susceptibles de réaliser un équilibre entre imperative de sécurité juridique des transactions et respect de la liberté contractuelle.L’affirmation de la formation de principe du contrat, l’exclusion réciproque des conditions générales incompatibles et l‘absence de référence au schéma offer-acceptation pour résoudre ce conflit sont les principales caractéristiques d’un mode de resolution permettant d’assurer cet équilibre. Ces caractéristique remittent profondément en cause le mode de resolution de la battle of forms en vigeur en droit néerlandais. Cet ouvrage s’adresse aux jurists praticiens et comparatistes.


In het handelsverkeer worden er dagelijks, voorafgaand aan de contractsluiting, talloze documenten uitgewisseld waarin beide partijen elk naar hun eigen algemene voorwaarden verwijzen. Deze wederzijdse verwijzingen blijven meestal onopgemerkt totdat een geschil ontstaat tussen contractspartijen bij de uitvoering van de overeenkomst. Iedere partij beroept zich dan op de clausule in haar algemene voorwaarden die een voor haar gunstige regeling biedt. Als de clausules tegenstrijdig zijn, ontstaat een zogenaamde battle of forms-situatie. De oplossing van de battle of forms volgens het Nederlandse recht is onderwerp van dit promotieonderzoek.Een battle of forms-situatie doet vragen rijzen naar zowel de totstandkoming van de overeenkomst als de inhoud daarvan. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek voorziet in een speciale regeling ter oplossing van deze situatie. Dit rechtsvergelijkende promotieonderzoek brengt de tekortkomingen van de Nederlandse regeling duidelijk in kaart en pleit dan ook voor een alternatieve regeling. Dit onderzoek is bestemd zowel voor rechtsvergelijkers als praktijkjuristen.

WTO, selected legal documents on world trade 2006WTO, selected legal documents on world trade 2006
P.A. van Laar (ed.)

This book is a practical guide for those who are working within the field of trade, or trade law. It contains the most quoted agreements on world trade. These agreements together provide a basic insight in the regulations concerning world trade. Since its existence, the World Trade Organization (WTO) has agreed on several important legal basic rules for international commerce. These agreements are negotiated and signed by most of world’s trading nations, and are contracts with a binding legal force to prevent governments from exceeding international trade limits. Although signed by governments, the purpose of these agreements is to help producers of goods and services, exporters and importers to carry out their business, while at the same time allowing governments to meet social and environmental objectives.

International Journal for Education Law and Policy (IJELP)International Journal for Education Law and Policy (IJELP)
J. de Groof, P. Zoontjes, G. Lauwers, G. van der Schyff, I. Richter (eds.)

The peer reviewed International Journal for Education Law and Policy (IJELP), which is the official Journal of ‘The European Association for Education Law and Policy’, provides a critical review of contemporary developments in educational law. The academic journal combines analysis, commentary and documentation on national educational legislation and European and international developments in education. It gives high priority to articles, which provide a comparative perspective and offer a link between law and policy issues. Apart from scholarly articles, IJELP features special thematic reports and contains special country reports. Each issue contains country reports, covering the latest developments in the field of education law, articles of a comparative nature by leading experts in the field and book reviews. The International Journal for Education Law and Policy meets the needs of both academics and practitioners dealing with education issues. Each year two volumes will be released. Price listed is the yearly subscription fee. 

Available IJELP volumes:

- special issue on Romania (2004)
- vol. 1 #1-2 (2005)
- special issue on Governance, Management and Accountability (2005)
- vol. 2 # 1-2 (2006)
- vol. 3 # 1 (2007)
- vol. 4 # 1-2 2008
- vol. 5 # 1-2 2009
- special issue on legitimation and stability of political systems (2010)
- vol. 6 # 1-2 2010

Available year books (40% discount for subscribers to the journal)
- Globalisation and competition in education (2003)
- No person shall be denied the right to education (2004)
- Cultural and educational rights in the enlarged Europe (2005)
- The Right to Education and Rights in Education (2006)
- Inequality in Education (2008)                                                                                              

Subscription fee includes 2 volumes and a 40 % discount on the yearbooks. The special issues will not be published every year, but can be considered a bonus. 

We strongly encourage contributors to submit their contribution by e-mail to IJELP@wolfpublishers.nl, preferably in Microsoft Word format or any compatible format.

Door de muze omhelsdDoor de muze omhelsd
Hemels, S.J.C.

Bij overheidssteun voor kunst en cultuur wordt meestal aan subsidies gedacht. In dit boek wordt de andere vorm van overheidssteun besproken: ondersteuning via belastingmaatregelen, bijvoorbeeld in de vorm van gunstige regelingen voor filmcv’s en de giftenaftrek. Deze financieringsvorm trekt in Nederland nauwelijks aandacht, terwijl het bedrag dat aan belastingfaciliteiten voor kunst wordt besteed naar schatting het bedrag aan directe subsidies overtreft. Dit boek brengt hierin verandering door de 36 faciliteiten voor kunst en cultuur in de Nederlandse belastingwetten diepgaand te bespreken. Bovendien worden de argumenten die vanuit fiscale hoek zijn aangevoerd tegen deze wijze van overheids-ondersteuning, zoals het gebrek aan democratische controle, afgezet tegen het pleidooi van cultuureconomen voor deze wijze van overheidsfinanciering, te weten het stimuleren van betrokkenheid van het publiek.

Dit boek geeft een analyse van de inzet van belastingmaatregelen voor kunstondersteuning in Nederland. Hieruit blijkt dat deze inzet momenteel niet optimaal is. Er worden echter diverse aanbevelingen gedaan, die het mogelijk maken belastingsubsidies op een verantwoorde wijze te gebruiken voor instandhouding van het draagvlak voor kunstsubsidiering.

Sigrid Hemels (1973) is werkzaam bij de Universiteit Leiden en het advocatenkantoor Allen & Overy. Zij publiceert regelmatig over kunst en belastingen en geeft ook lezingen over dit onderwerp. Allen & Overy ondersteunde de uitgave van dit proefschrift.

The WTO and Concerns Regarding Animals and NatureThe WTO and Concerns Regarding Animals and Nature
Vedder, A.

Do the WTO agreements leave room to do justice to concerns regarding animals and nature? In the eight contributions to this volume, the relevant provisions in the WTO agreements, multilateral agreements, and European law and regulation are analyzed, in order to see to what extent they restrict the possibilities of national governments to make policies and legislation regarding the protection of animals and nature. In addition, solutions in terms of a reinterpretation of some core provisions in the WTO agreements and extralegal solutions for the restrictions through voluntary codes of conduct of multinationals and activities of nongovernmental organizations are explored and critically discussed.

Contributions by:- Frans W.A. Brom, Ph.D., teaches ethics at the Faculty of Theology and is a senior researcher at the Centre for Bioethics and Health Law of Utrecht University. - Anne-Marie de Brouwer, LL.M., is a researcher at the Faculty of Law of Tilburg University. - Wibren van der Burg, Ph.D., is a Professor of Jurisprudence at the Faculty of Law of Tilburg University. - Geert van Calster, LL.M., Ph.D., teaches and researches European and international environmental law, European economic law, and international trade law at the Faculty of Law of the Catholic University of Leuven. He is a member of the Brussels Bar and an associate in the DLA Caestecker Brussels office.- Wim Dubbink, Ph.D., is an Assistant Professor at the Faculty of Public Administration at the Vrije Universiteit Amsterdam.- Marsha A. Echols, LL.M., J.D., is a Professor of International Economic Law and International Business Transactions at the Howard University Law School, Washington DC.- Franck Meijboom is a researcher at the Centre for Bioethics and Health Law at Utrecht University.- Anton Vedder, Ph.D., is an Associate Professor of Law and Ethics at the Faculty of Law of Tilburg University.

Contents of Real RightsContents of Real Rights
Bartels, S. ; Milo, M.

This book is the result of the fruitful co-operation within the framework of the Ius Commune research school.

It analyses the determination of the real rights’ content in four jurisdictions: Belgium, The Netherlands, Scotland and South-Africa, and is of direct importance to practioners in land law. Steven Bartels and Michael Milo introduce the subject from the perspective of the numerus clausus principle.

Several problems concerning the real rights will be discussed. For example if A owns a(n) piece of land and intents to create a long lease (a property right) in favour of B, which rights and duties are A and B allowed to comprise in the long lease? And May A and B agree on a specific use, on upkeep, repair or even construct? These rights and duties would be binding on A and B, but whether these would also bind subsequent owners and lessees depends on whether these rights and duties are part of the long lease itself. The criteria to determine this so-called content of real rights are rather vague however, and connect to the numerus clausus principle.

WB der NederlandenWB der Nederlanden


In 2003 bestond het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden 25 jaar. De bijdragen die de medewerkers van het bureau de WB`ers aan de conclusies en arresten leveren, blijven voor buitenstaanders verborgen. Het 25-jarig bestaan was een mooie aanleiding om het wetenschappelijk bureau voor het voetlicht te brengen. Dat de WB-er aan het woord in geschrift komt, ligt hierbij voor de hand.

Ter gelegenheid van het jubileum zijn 25 bijdragen door (oud)WB-ers vervaardigd. Deze bijdragen heeft de redactie gegroepeerd rond acht thema’s: gelijkheids- en vertrouwensbeginsel, misbruik van procesrecht, toerekening van kennis, onrechtmatig verkregen bewijs, verschoningsrecht, cassatiemiddelen en interpretatie van verdragen.

Elk thema wordt belicht vanuit de drie vakgebieden bij de Hoge Raad, te weten het burgerlijk recht, het strafrecht en het fiscaal recht. De bundel wordt afgesloten met een sfeertekening van 25 jaar WB, waarbij rijkelijk is geput uit persoonlijke ervaringen van de huidige en oud-WB-ers.

World Bank, IMF and Human RightsWorld Bank, IMF and Human Rights
Genugten, W. van ; Hunt, P. ; Mathews, S.

At the end of the second world war the United Nations ‘re-invented’ the human rights and this led to the adoption of many human rights instruments. The question is to what extent international organizations like the World Bank and the IMF are bound to live up to these human rights obligations. Alfredo Sfeir-Younis states in the first chapter that economists, economics and economic institutions will open up their doors to the human rights-based model when the strength of a political consensus is such that the foundations of values will also change. Mainstreaming human rights into economic development is not a matter of economics but of political economy.

This book discusses the legal status of the World Bank and the IMF, in relation to human rights obligations and to issues in the political and economic field closely related to that.€ 20.00 Verkrijgbaar via jongbloed.nl of uw lokale boekhandelBeursfraude effectief aangepaktBeursfraude effectief aangepakt
Jap-A-Joe-Blagrove, M.

Het onderzoek van Jap-A-Joe Blagrove concentreert zich op de vraag wat de positie is van de Nederlandse toezichthouder(s) in de handhaving van de effectenwetgeving.

Voorts bestudeert zij de verhouding tussen de Nederlandse en de Amerikaanse toezichthouder. Tot slot gaat zij de betekenis na van het strafrecht bij de handhaving van de effectenwetgeving in Nederland en de Verenigde Staten van Amerika.

Beursfraude (overtredingen van effectentypische regelgeving) moet in beginsel bestuursrechtelijk worden afgedaan. Dat concludeert Marjorie Jap-A-Joe Blagrove in haar promotie-onderzoek. Daar waar het bestuursrecht te kort schiet omdat een vergunningsplichtige (rechts)persoon bijvoorbeeld zonder vergunning handelt, kan het strafrecht alsnog een uitweg bieden. Terughoudendheid met de toepassing van het strafrecht verdient echter de voorkeur. In de strijd tegen beursfraude kan de Nederlandse toezichthoudende Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit-FM) effectief te werk gaan via het bestuursrecht, al dan niet via een bestuursrechtelijke procedure, concludeert de onderzoeker. Verder stelt zij vast dat de Nederlandse wetgever zich - voor zover van toepassing op de Nederlandse situatie - lijkt te laten inspireren door het handelen van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Dit uit zich onder meer bij de invoering van nieuwe wetgeving, zoals de bevoegdheid voor de Autoriteit-FM om boetes en dwangsommen op te leggen.€ 40.00 Verkrijgbaar via bol.com of uw lokale boekhandel

PAge : 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10